Login

Osnova poučení žáka o BOZ před pracovními činnostmi  - dílny

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice

 Osnova poučení o BOZ před pracovními činnostmi  - dílny

 

1)      Žák je povinen se při vyučování, při práci v dílně řídit pokyny vyučujícího.

2)      Žák přichází  ve vhodném oblečení a obuvi,  ukázněně a včas pod vedením vyučujícího. Řádně se předem upraví (sepnuté vlasy, zapnuté dlouhé rukávy, sundat dlouhé korále apod.).

3)      Ve školní dílně má každý žák své předem určené pracovní místo, své nástroje a nářadí.  Pracovní místo udržuje v čistotě a pořádku. Na pracovním stole má žák pouze ty věci, které nezbytně potřebuje k dané činnosti.

4)      Žák je povinen před začátkem prováděných činností překontrolovat stav pracovního místa, pracovních nástrojů, nářadí a jiných pomůcek. Závady a nedostatky, a to i zjištěné během vyučování, je žák povinen hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu.

5)      Ve školní dílně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny nebo povoleny vyučujícím, a vždy pod jeho dohledem.

6)      Na pracovním místě a v jeho bezprostředním okolí žák musí zachovávat klid a pořádek.

7)      Žák v žádném případě nepracuje s elektrickým nářadím!

8)      Před zahájením   dané  práce vyučující učitel seznámí  žáky s postupem při výrobě daného výrobku, s možným nebezpečím při používání nářadí, nástrojů, případně strojního vybavení dílny.

9)      Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe, nejúčelněji a ukázněně využívat celého pracovního času. V dílně je zakázáno jíst, pít a chovat se v rozporu s pravidly slušnosti.

10)  Při práci žák pracuje s nářadím, nástroji a zpracovávaným polotovarem opatrně, nepohazuje jím  a nebezpečně  nemanipuluje, aby neporanil sebe nebo svého spolužáka. 

11)  Žák při práci dbá pokynů vyučujícího. Každé poranění hlásí postižený nebo jeho spolužák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, poskytne první pomoc, případně zajistí lékařskou pomoc.

12)  Žák neodnáší žádné nástroje a nářadí nebo materiál bez souhlasu učitele.

13)  Před ukončením vyučování odevzdá žák hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část,  uloží pečlivě očištěné nářadí, nástroje a náčiní,  překontroluje jejich stav a počet, nedostatky ihned ohlásí  vyučujícímu.

14)  Po práci uklidí své místo, se souhlasem vyučujícího ukázněně odejde do šatny, převlékne se a očistí, umyje si ruce mýdlem.

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI UČITELE 2.STUPNĚ ZŠ

Bližší informace o nabídce pracovního místa najdete v sekci "Nástěnka".

DŮLEŽITÉ - INFORMACE PRO 6.-9.TŘÍDY

Informace o potřebách pro hodiny výtvarné výchovy v 6.-9. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete na stránkách jednotlivých tříd.

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

25. června se slavnostně rozloučili vycházející žáci s naší školou. Článek v sekci nástěnka.

DŮLEŽITÉ - CO DO 1.TŘÍDY

Sledujte sekci Nástěnka, kde v nejbližších dnech najdete informace o všem, co je pro vašeho prvňáčka důležité.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy