Login

Osnova poučení žáka o BOZ v tělesné výchově

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice

Osnova poučení žáka o BOZ 

v tělesné výchově

 

A. Zdravotní způsobilost:

 

1)      Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu.

2)      Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře.

3)      Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

 

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně:

 

Žák školy:

1)      Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod.

2)      Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky, mobilní telefony aj.

3)      Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci).

4)      Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného.

5)      V hodině TV nejí a nežvýká.

6)      Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující.

7)      V hodině tělesné výchovy je povinen:

a)      nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem,

b)      hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.),

c)      nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení,

d)      neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího,

e)      při sportovních hrách dodržovat správné metodiky nácviků (např. chytání míče…)      platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy,  projevy hrubosti apod.,

f)       sportovní náčiní používat s opatrností,

g)      dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

 

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti:

 

Žák školy:

1)      Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu.

2)      Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím.

3)      Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s el.zařízením.

4)      Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení).

5)      Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího.

6)      Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI UČITELE 2.STUPNĚ ZŠ

Bližší informace o nabídce pracovního místa najdete v sekci "Nástěnka".

DŮLEŽITÉ - INFORMACE PRO 6.-9.TŘÍDY

Informace o potřebách pro hodiny výtvarné výchovy v 6.-9. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete na stránkách jednotlivých tříd.

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

25. června se slavnostně rozloučili vycházející žáci s naší školou. Článek v sekci nástěnka.

DŮLEŽITÉ - CO DO 1.TŘÍDY

Sledujte sekci Nástěnka, kde v nejbližších dnech najdete informace o všem, co je pro vašeho prvňáčka důležité.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy