Login

Osnova poučení žáka o BOZ ve škole na začátku školního roku

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice

 

Osnova poučení žáka o BOZ  ve škole

na začátku školního roku

 

 

1.      Seznámení se školním řádem školy.

2.      Poučení o bezpečném chování (ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní jídelně a při přechodu mezi Integrovaným centrem volnočasových aktivit-ICVA a školou):

Žák je povinen:

a)      Při  chůzi  si počínat opatrně,  používat výhradně  vyhrazených  cest,  vchodů  a východů, které jsou pro žáky určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.

b)      Při přesunech mezi školou a ICVA, mezi školou a jiným objektem školy používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích.

c)      Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného zaměstnance školy) při dohledu na chodbách či pravidelných přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – kurzy, výlety apod.

d)      Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, neotvírat a  nevyklánět se z oken.

e)      V objektu školy nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s termoregulačními ventily radiátorů topení.

f)       Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu.

g)      Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi vyučujícího. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby.

h)      Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví.

i)       V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto pracovišť.

j)       Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky při vyučování a při všech činnostech organizovaných školou, nevstupovat pod jejich vlivem do školy.

k)       Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů či na jiných akcích pořádaných školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost.

l)       Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce.

m)   Oznámit svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu.

n)      Oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do konce vyučování) úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc.

o)      Účastnit se poučení o bezpečnosti a ohraně zdraví organizovaných školou a příp. se podrobit ověření jejich znalostí.

p)      Jakékoliv vzdálení a opuštění školy a jiného objektu v rámci vyučování ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci.

q)      Nepoužívat a dobíjet ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické spotřebiče.

r)       Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji                      a  audiovizuální technikou bez souhlasu vyučujícího.

s)      Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně. Předcházet vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním zaměstnancům školy. Nemanipulovat s hasicími přístroji.

t)       Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI UČITELE 2.STUPNĚ ZŠ

Bližší informace o nabídce pracovního místa najdete v sekci "Nástěnka".

DŮLEŽITÉ - INFORMACE PRO 6.-9.TŘÍDY

Informace o potřebách pro hodiny výtvarné výchovy v 6.-9. ročníku ve školním roce 2019/2020 najdete na stránkách jednotlivých tříd.

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

25. června se slavnostně rozloučili vycházející žáci s naší školou. Článek v sekci nástěnka.

DŮLEŽITÉ - CO DO 1.TŘÍDY

Sledujte sekci Nástěnka, kde v nejbližších dnech najdete informace o všem, co je pro vašeho prvňáčka důležité.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy