Login

Osnova poučení žáka o BOZ ve škole na začátku školního roku

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice

 

Osnova poučení žáka o BOZ  ve škole

na začátku školního roku

 

 

1.      Seznámení se školním řádem školy.

2.      Poučení o bezpečném chování (ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní jídelně a při přechodu mezi Integrovaným centrem volnočasových aktivit-ICVA a školou):

Žák je povinen:

a)      Při  chůzi  si počínat opatrně,  používat výhradně  vyhrazených  cest,  vchodů  a východů, které jsou pro žáky určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.

b)      Při přesunech mezi školou a ICVA, mezi školou a jiným objektem školy používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích.

c)      Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného zaměstnance školy) při dohledu na chodbách či pravidelných přestávkách, v jídelně a jiných aktivitách školy – kurzy, výlety apod.

d)      Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, neotvírat a  nevyklánět se z oken.

e)      V objektu školy nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s termoregulačními ventily radiátorů topení.

f)       Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou žáci ubytováni v objektech jiných subjektů, dodržovat příslušné bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu.

g)      Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi vyučujícího. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby.

h)      Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví.

i)       V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto pracovišť.

j)       Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky při vyučování a při všech činnostech organizovaných školou, nevstupovat pod jejich vlivem do školy.

k)       Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů či na jiných akcích pořádaných školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost.

l)       Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce.

m)   Oznámit svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu.

n)      Oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do konce vyučování) úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc.

o)      Účastnit se poučení o bezpečnosti a ohraně zdraví organizovaných školou a příp. se podrobit ověření jejich znalostí.

p)      Jakékoliv vzdálení a opuštění školy a jiného objektu v rámci vyučování ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci.

q)      Nepoužívat a dobíjet ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické spotřebiče.

r)       Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji                      a  audiovizuální technikou bez souhlasu vyučujícího.

s)      Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně. Předcházet vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním zaměstnancům školy. Nemanipulovat s hasicími přístroji.

t)       Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 26.10. se na naší škole uskutečnil další netradiční den. Žáci nezasedli do lavic jako obvykle. Školním projektem jsme si připomněli 100.výročí vzniku ČSR. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu v občanství,osobní statečnosti a společenské aktivitě.
Výsledky práce žáků můžete sledovat na měnících se fotografiích viz sekce fotogalerie.
Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy