logotyp
Login

Nejdůležitější používané předpisy

ZÁKONY

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

 VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 vydaná zastupitelstvem města Havířova, kterou se vymezují školské obvody spádových škol v Havířově 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 

NAŘÍZENÍ EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

INFORMACE O NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Informace o nástupu žáků do školy po kliknutí na nadpis.

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ROK 2020/2021

Žádáme rodiče i žáky, aby si dostatečně prostudovali školní řád pro letošní školní rok, obzvláště pak "Článek 10", v němž jsou stanoveny postupy při distanční výuce.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro vycházející žáky - informace k vyzvednutí brožur s přehledem středních škol najdete po kliknutí na nadpis. Zároveň zde najdete informaci o "Dni otevřených dveří".

BEZPEČÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče, vaše děti se nyní mnohem více než kdy jindy pohybují na internetu. Dbejte na jejich bezpečnost i v online prostoru. Některá doporučení najdete po rozkliknutí nadpisu.

ONLINE VÝUKA

Na stránkách jednotlivých tříd najdete návod jak vytvořit gmail adresu pro online komunikaci v rámci výuky.

POMOCNÍCI PŘI STUDIU

Najděte si možnosti, jak si zpestřit samostudium. V odkazu najdete informace o ČT EDU a také návod, jak si stáhnout program DIDAKTA.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy