Login

Poskytování informací

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Škola poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění následných úprav. Informace poskytuje ředitel školy nebo zástupce ředitele školy. Informace je možno získat podáním žádosti.


PŘÍJEM A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).  

Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě. 

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných médiích. 


Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.  

Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena. 

Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta. 

Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci). 

Požadovanou (přímou) informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.


OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve  lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro  vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.  Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.


SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Úhrady nejsou požadovány.

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy